Aktuality

Audit v Městské části Brno-sever

 7.9.2016    11:01

 

Na podzim roku 2015 přišla nabídka z krajského úřadu Jihomoravského kraje s možností zapojit se do pilotního projektu auditu familyfriendlycommunity. Městská část Brno-sever se po jednomyslném schválení RMČ Brno-sever, zapojila podpisem Dohody o účasti ze dne 10. 12. 2015. V prosincovém Severníku jsou občané MČ Brno-sever poprvé seznámeni s myšlenkou projektu. V průběhu roku 2016 se o aktualitách auditu dozvídají nejen ze stránek Severníku, webových stránek MČ Brno-sever, vývěsek, citylightů, Brněnského deníku Rovnost či magazínu Rodinka. V lednu 2016 proběhla první schůzka s poradkyní Mgr. Gabrielou Vybíralovou, která je nejenom průvodcem auditem, ale především velkou podporou.

 

Dne 17. 3. 2016 se uskutečnil praktický workshop komunitního plánování v oblasti rodinné politiky. Jeho výstupy, doplněné přicházejícími podněty, vizemi, náměty od občanů jsou podkladem pro práci projektové skupiny. Projektová skupina se poté pravidelně setkává na svých pracovních workshopech. Audit familyfriendlycommunity je výborným nástrojem pro zmapování rodinné politiky v obci. Audit umožnil definování a zmapování současné nabídky prorodinných opatření. Přinesl podporu mezigeneračních vztahů mezi obyvateli městské části.

 

V jarních měsících roku 2016 se do projektu zapojily také děti z mateřských a základních škol. Děti z mateřských škol a na prvním stupni základní školy zpracovávaly svoje nápady, podněty, jak by měla vypadat městská část, pomocí výtvarných technik. Žáci druhého stupně základní školy se zapojili prostřednictvím volné literární techniky. Sešlo se mnoho báječných nápadů - například: domečky na stromě, rozkvetlé parky, vesmírné centrum, nezničitelné lavičky, aby se lidé na sebe usmívali a měli šťastné děti.

 

Dne 22. 7. 2016 byla podána žádost o prodloužení termínu ukončení auditu familyfriendlycommunity u zástupce nositele licence, a to s ohledem na velikost MČ Brno-sever, rozmanitost složení obyvatel, důkladné zmapování stávající nabídky rodinné politiky, realizaci a vytvoření koncepce rodinné politiky. Rada městské části Brno-sever jednomyslně schválila dodatek č. 1 k DOHODĚ O ÚČASTI na auditu familyfriendlycommunity, kterým se auditní proces prodlužuje do 9. 11. 2016.

 

Projektová skupina dne 7. 9. 2016 na svém plánovacím workshopu zformuluje konkrétní opatření a stanoví jejich prioritu k rozvoji prorodinného klimatu na naší městské části. Plán opatření se stane podkladem pro jednání volených orgánů obce, aby byl auditní proces ukončen předáním podkladů certifikačnímu místu.

 

 

Mgr. Petra Kuchárová, DiS.

koordinátorka auditu v Městské části Brno-sever

 

Zpět do kategorie